KPSS

KPSS Konu Listesi ve Ders Notları

KPSS ders notları (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Türkiye’de kamu kurumlarına personel alımlarında kullanılan bir sınavdır. KPSS’de adaylara genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi konularında sorular sorulur.

A.Genel Kültür Konuları:

 1. Türk Dili ve Edebiyatı
 2. Tarih ve İnkılap Tarihi
 3. Coğrafya
 4. Felsefe, Mantık ve Psikoloji
 5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 6. Bilim Tarihi ve Matematik
 7. İngilizce

B.Genel Yetenek Konuları:

 1. Türkçe
 2. Matematik
 3. Geometri
 4. Mantık
 5. Fizik
 6. Kimya
 7. Biyoloji

Alan Bilgisi Konuları:

KPSS alan bilgisi sınavında adaylar kendi branşlarına göre sorulara cevap verirler. Bu konular, adayların mezun olduğu fakülteye, bölüme veya alana göre değişebilir.

Bu konular dışında, güncel olaylar, kültür-sanat, spor, ekonomi gibi konular da sorulara konu olabilir.

Tarih ve İnkılap Tarihi

 1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türklerin ana yurdu Orta Asya

•• Türklerin ilk anayurdu Orta Asya yani Türkistan’dır. Türkistan Türklerin yaşadığı ülke anlamına gelmektedir. Ana yurdun doğusunda; Kingan Dağları, Moğolistan, batısında; hazar Denizi ve itil Nehri, güneyinde; hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyinde; Kırgız Bozkırları, Sibirya stepleri bulunur.


•• Orta Asya sert karasal iklimin yaşandığı, geniş bozkırların olduğu bir coğrafyadır. Coğrafyanın özellikleri bozkır kültürünün gelişmesine neden olmuştur.


•• Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı da bozkır kültürüne göre şekillenmiştir. Dolayısıyla burada yaşayan Türk toplulukları konargöçer bir yaşam sürmüşlerdir.


•• Konargöçer hayat şartlarından dolayı çadırlarda yaşayan Türklerin, en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Türkler atı ilk evcilleştiren milletlerden birisidir. Bu sayede çok geniş alanlara yayılma imkânı bulmuşlardır.


•• Bunun yanında dokumacılık, madencilik ve tarımla da uğraşmışlardır. Tahılı öğüterek un ve ekmek yapan Türkler, maden, toprak ve iplikten de eşyalar yapmışlardır.

Örnek olarak savaş aletleri, at koşumları, süs eşyaları, kilimler, kemerler, tabaklar, heykeller ve zırhları verebiliriz.

TÜRK ADININ ANLAMI Türk adı;

•• Çin kaynaklarına göre “miğfer”


•• Uygurlar zamanına ait belgelerde Türk sözü “güç, kuvvet ve olgunluk”


•• Kaşgarlı Mahmut’un Divanu Lügâti’t-Türk adlı eserinde “olgunluk çağı”


•• XıX. (19) yüzyılda Macar asıllı Vambery’e göre “türemek”


•• ilk Türk sosyoloğu olarak kabul edilen Ziya Gökalp’e göre “kanun ve nizam sahibi”


Türk adına, çeşitli anlamlar verilmesine rağmen “güç, kuvvet” anlamına gel-diği 1911’de yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşılmıştır. Bağımsızlığını 552’de ilan eden Kök Türk Devleti’yle Türk adı resmî bir kimlik kazanmıştır.