Genel Kimya Ders Notları

Üniversite genel kimya ders notlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

1.Kimyanın Amacı

 • Kimya bizi ve etrafımızdaki her şeyi içeren maddenin incelenmesidir.
 • Kimya yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Kimya, bilimin diğer birçok alanıyla ve insanın uğraştığı birçok alanla ilişkili olduğu için, bazen “merkez bilim” olarak adlandırılır.
 • Kimya “gelişimini tamamlamış” bir bilim olmakla birlikte, kimyanın iç yapısı yanıtlanmamış sorular ve açıklanmamış sorularla doludur.
 • Güneş pilleri, transistörler ve fiber   optik   kablolar   gibi elektronik aletleri iyileştirmek için yeni maddeler geliştiren kimyacılar, kimyanın fizik ve mühendislikle ortak konuları üzerinde çalışırlar. •
 • Kanser ya da AİDS’ e karşı kullanılacak yeni ilaçlar geliştiren kimyacılar kimyanın farmakoloji ve tıp ile ortak alanlarında çalışırlar.

1.1 Bilimsel Yöntem

 • Bilimi diğer çalışmalardan ayıran şey bilim adamlarının bilgi edinmek için kullandıkları yöntem ve bu bilginin özel önemidir.
 • Bilimsel bilgi doğal olayların açıklanmasında bazen de gelecekteki olayların önceden tahmin edilmesinde kullanılabilir.
 • Bilimsel yöntem gözlemler, deneyler, yasa ve hipotezlerin formüllendirilmesi ve kuramların bir bileşimidir.
üniversite mühendislik fakülteleri genel kimya ders notları
genel kimya ders notları

1.2 Maddenin Özellikleri

 • Kimya, maddenin bileşim ve özellikleriyle ilgilenen bilimdir.
 • Madde boşlukta yer tutan, kütle denen bir özelliğe sahip ve eylemsizliği (bir cismin hareketsiz yada sabit hızlı olma hali) olan nesnedir.
 • Bileşim, bir madde örneğinin bileşenlerini ve bunların madde içindeki bağıl oranlarını belirtir.

Örnek: H2O, % 11,19 H ve % 88,81 O (kütlece)

 • Özellikler, bir madde örneğini başka madde örneklerinden ayıran niteliklerdir. Kimi durumlarda özellikler gözle görülebilir. Maddenin özellikleri, genellikle, fiziksel özellikler ve kimyasal özellikler diye iki grupta toplanabilir.
 • Modern anlamda madde; enerjinin yoğunlaştırılmış şekli olarak tanımlanır.

Bu dönüşüm Einstein ’ın

E = mc2

bağıntısına göre olur. Kütle madde miktarının bir ölçüsüdür ve herhangi bir cismin kütlesi o cismin uzaydaki konumuna göre değişmez.

Fiziksel Özellikler ve Fiziksel Değişimler

 • Fiziksel Özellik: Maddenin bileşimini değiştirmeyen özelliktir.

 Örneğin, renk bir fiziksel özelliktir.

 Örneğin, bakır dövülerek levha ya da yaprak haline getirilebilir. Bu özellik kırılgan olmama (dövülebilirlik) özelliğidir.

 •  Fiziksel Değişme: Fiziksel değişmede maddenin bazı fiziksel özellikleri değişir, ama bileşimi değişmeden kalır. Örneğin, sıvı su donarak katı su (buz) oluşturduğunda (fiziksel değişme), kesinlikle farklı görünürse de bileşimi hala kütlece % 11,19 hidrojen ve % 88,81 oksijendir.

Kimyasal Özellikler ve Kimyasal Değişimler

 • Kimyasal değişme ya da kimyasal tepkimede bir ya da daha fazla madde çeşidi farklı bileşimlerde yeni madde örneklerine dönüşür.
 • Kimyasal değişme, maddenin bileşiminde meydana gelen değişmedir. Örnek olarak, kağıdın yanması gösterilebilir.
 • Kimyasal Özellik: Bir madde örneğinin, belli koşullarda, bileşiminde bir değişme meydana getirebilmesi (ya da getirememesi) yeteneğidir.

1.3 Maddenin Sınıflandırılması

 • Madde, atom denen çok küçük birimlerden oluşur.
 • Bilinen elementler karbon, demir ve gümüş gibi çok tanınan maddelerden, lutesyum ve talyum gibi fazla tanıdık olmayan maddelere kadar uzanır.
 • Kimyasal bileşikler, iki ya da daha fazla farklı element atomunun birleşmesiyle oluşan maddelerdir. Bilim adamları milyonlarca farklı kimyasal bileşik tanımlamışlardır.
 • Molekül, bileşiği oluşturan atomları, bileşikteki ile aynı oranda içeren en küçük birimdir. Su molekülü, iki hidrojen atomunun bir oksijen atomuna bağlı olduğu üç atomlu bir birimdir.

Maddelerin Sınıflandırılması

 • Bir element ya da bileşiğin bileşimi ve özellikleri verilen bir örneğin her tarafında aynıdır ve bir örnekten diğerine değişmez. Element ve bileşiklere “saf madde” adı verilir.
 • Saf maddelerin karışımlarını tanımlarken homojen karışımlar ya da çözelti terimlerini kullanırız. Örneğin; hava çeşitli gazların, başlıca azot ve oksijen elementlerinin homojen bir karışımıdır.
 • Kum ve su örneğinde olduğu gibi heterojen karışımlarda bileşenler farklı bölgelere ayrılırlar. Buna göre, karışımın bir yerinden diğerine bileşim ve fiziksel özellikler değişebilir. Mayonez, bir beton parçası ve bir bitki yaprağı heterojendir.
 • Genellikle heterojen karışımlar, homojen olanlardan kolaylıkla ayırt edilebilir.

Karışımların Ayrılması

 • Bir karışım uygun fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Kum ve su karışımı gözenekli bir süzgeç kağıdı konulmuş bir huniye dökülürse su geçer, kum süzgeç kağıdında kalır. Bir katının, içinde bulunduğu sıvıdan ayrılma işlemi “süzme” diye bilinir.
 • Diğer bir yöntem damıtmadır (distilasyon). Bir sıvıyı kaynatıp, oluşan buharını tekrar yoğunlaştırarak diğer bileşeninden ayırma işlemidir. Basit damıtmada, uçucu bir sıvı, içinde çözülmüş uçucu olmayan katıdan ayrılır. Ayrımsal damıtmada (fraksiyonlu distilasyon) bir sıvı çözeltinin bileşenleri farklı uçuculuklarından yararlanılarak birbirinden ayrılır.
 • Diğer bir ayırma yöntemi kromatografidir. Bileşiklerin kağıt ve nişasta gibi farklı katı maddelerin yüzeylerine tutunma (adsorbsiyon)  eğilimlerindeki farklılığa dayanan bir ayırma tekniğidir.
 • Bir sıvının başka bir sıvı içinde oluşturduğu heterojen karışımlara (birbiri içinde çözünmeyen iki sıvı karışımı) emülsiyon karışım adı verilir. Örneğin; tereyağ, margarin, süt, krema (yağ\su karışımı).
 • Bir sıvı içerisinde bir katının tam olarak çözülmeyip küçük zerrecikler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara süspansiyon karışım adı verilir.  Örneğin; ayran, pişmiş türk kahvesi..
 • Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlara aerosol denir. Örneğin; deodorantlar, sis, spreyler

Notu İNDİR

Yorum yapın